Vendosni një ndërlidhjen (Link) të një faqeje tjetër p,sh facebook.com, google.com etj