Raportoni në këtë adresë email (raporto@monarku.com) nëse;

  1. Sulmoheni nga emaile te panjohura
  2. Postime me përmbajtje abusive
  3. Nëse postimet janë jashtë nga norme humane
  4. Nëse postimi përbën kërcënim
  5. Nëse postimi nuk kualifikohet sipas rregullave tona të përdorimit, etj

Me marrjen e ankesës tuaj ne do të hulumtojmë për të ndalur veprime të cilat nuk parashikohen as në rregulat tona të përdorimit të faqes