Rregullat Zyrtare të Lojrave Argëtuese

 

Asnjë blerje apo pagese nuk është e nevojshme për të hyrë ne gara. Një blerje e çfarëdolloji nuk do të përmirësonte shanset për të fituar. Elemino kur kjo është e ndaluar me ligj ose kur kërkohet regjistrimi ose lidhja. Pra hyrja në konkurse/lojra është pa pagesë por mund të ofrojë një pagesë stimuluese. ky promovim i nënshtrohet të gjitha ligjeve ndërkomëtare, kombëtare, dhe lokale. Për të marrë pjesë ne konkuset që MONARKU zhvillon kërkohet vetëm hyrje/krijim i një llogarie dhe kërkohet lidhje interneti.

Këto janë Rregullat Zyrtare (“Rregullat Zyrtare”) që rregullojnë pjesëmarrjen tuaj në promovimin e lorjave zbavitëse të MONARKU-t. Pjesëmarrja në promovim përbën marrëveshjen tuaj të plotë dhe të pakushtëzuar dhe pranimin e këtyre Rregullave Zyrtare, si dhe Marrëveshjen për licencën e përdoruesit të fundit MONARKU dhe LMP (kliko këtu), e cila është e përfshirë në këto Rregulla Zyrtare nga kjo referencë, kështu që është e rëndësishme që t’i lexoni dhe kuptoni ato përpara se të merrni pjesë në promovim, lojëra, konkurse ose gara. Për aq sa ekziston një konflikt midis këtyre rregullave zyrtare dhe LMP, këto rregulla zyrtare do të qeverisin.

 

 1. Sponsor. Sponzorues kryesor i këtyre promovimeve, lojrave, konkurseve ose garave është MONARKU por në disa raste këto lorja mund të promovohen edhe nga sponsorat tanë ku këta të fundit do ti përmbahen të njëjtave rregulla.

 

 1. Administratori. Administratori i këtij promovimi është MONARKU. Administratori i promovimit është përgjegjës për drejtimin e promovimit në drejtimin e Sponsorit. Pyetjet në lidhje me promovimin mund të dërgohen me email përdoruesve të MONARKU-t

 

 1. Pranueshmëria. Në mënyrë që pjesëmarrës të ketë të drejtë të marrë pjesë në promovim, ai/ajo duhet të jetë një person fizik të paktën në moshën e ligjshme në juridiksionin vendeve të tyre të vendbanimit ose vendqëndrimit. Punonjësit e qeverisë dhe punonjësit e Sponsor izuesit ose Administratorit dhe prindërit e tyre dhe kompanitë e lidhur, si dhe familja e afërt (bashkëshorti, prindërit, motrat dhe fëmijët) dhe anëtarët e familjes të secilit punonjës të tillë nuk kanë të drejtë vetëm në rastin se ata vetë janë të rregjistruan në MONARKU.

 

 1. Udhëzimet e hyrjes. Për të hyrë në promovim, shkoni në faqen e paraqitjes në https://funoff.MONARKU.com/submit, siguroni të gjitha informacionet e kërkuara dhe paraqisni regjistrimin e paraqitjes së Përmbajtjes së Përdoruesit tuaj (secila një “Paraqitje”) siç udhëzohet gjatë procesit të dorëzimit gjatë Periudhave të promovimit (siç përcaktohet më poshtë). Në rast të një mosmarrëveshje për çdo Paraqitje, mbajtësi i autorizuar i llogarisë së adresës së postës elektronike që lidhet me Dorëzimin do të konsiderohet të jetë përfituesi zyrtar (“Hyrësi”). “Mbajtësi i llogarisë së autorizuar” është personi fizik i caktuar me një adresë e-mail nga një ofrues i hyrjes në Internet, një ofrues i shërbimit në internet ose një organizatë tjetër përgjegjëse për caktimin e adresave të postës elektronike për domenin që lidhet me adresën e paraqitur. Fituesi i mundshëm mund t’i kërkohet të tregojë prova se është mbajtësi i autorizuar i llogarisë. Në rast të një mosmarrëveshje të vazhdueshme, Administratori rezervon të drejtën në diskrecionin e tij të vetëm për të përcaktuar identitetin e çdo Hyrësi.

 

Të gjitha pjesëmarrësit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Paraqitjet duhet të dërgohen në përputhje të rreptë me udhëzimet e hyrjes në këto Rregulla Zyrtare.
 • Paraqitjet (të cilat përfshijnë të gjitha materialet mbështetëse) duhet të jenë origjinale, jo shkelëse ose dhunuese të të drejtave të palëve të treta (duke përfshirë, me shembull dhe jo kufizime, të drejtat e intimitetit dhe publicitetit), të krijuara ekskluzivisht, dhe në pronësi të Hyrësit, dhe Hyrësi duhet të ketë të gjitha të drejtat e nevojshme për të paraqitur Dorëzimin dhe materialet mbështetëse (nëse ka), siç specifikohet më tej në Seksionin 5.5 të LMP.
 • Paraqitjet nuk mund të përmbajnë imazhe të ndonjë individi që nuk ka siguruar autorizimin e tyre të qartë. Duke përfshirë një imazh të ndonjë individi nën moshën madhore/të lejuar në juridiksionin e tyre të qëndrimit më herët, ju përfaqësoni që keni marrë leje të qartë nga prindi ose kujdestari ligjor i tillë për të përfshirë imazhin e tillë të të miturit.
 • Paraqitjet duhet të përputhen me LMP. Paraqitjet nuk mund të përmbajnë materiale që janë të turpshme, të shtrëbmtuara, shpifëse, kërcënuese, pornografike, racore ose etnike fyese, ose inkurajojnë sjelljen që do të konsiderohej vepër penale, të shkaktojë përgjegjësi civile ose të shkelë ndonjë ligj. Paraqitjet duhet të jenë të përshtatshme për shikim nga publiku i gjerë; përshtatshmëria do të përcaktohet nga Administratori në diskrecionin e tij të vetëm dhe absolut.

 

Administratori rezervon të drejtën të refuzojë çdo Parashtresë për ndonjë ose asnjë arsye në diskrecionin e vet. Në momentin e Paraqitjes së materialit administratory zotëronë të drejta të plotë dhe përvetëson materialet për një përdorim tjetër. Gjithashtu administratori ka të drejtë të përdorë materialet e Paraqitjes pa lejen e përdoruesit.

 

 1. Periudha e promovimit. Këto promovime, lojëra, konkurse ose gara nuk janë sistematik, pra administratori mund të vendos se kur promovimi, lojërat, konkurset ose garat do të fillojnë. Pjesëmarrësit do të njoftohen me email për datën e fillimit.

Të gjitha Dorëzimet duhet të pranohen gjatë datave dhe orëve të përcaktuara në Periudhen e Promovimit. Ky është një konkurs i aftësive të secilit. Shanset për të fituar promovimin varen nga numri dhe cilësia e Paraqitjeve të pranueshme të marra gjatë periudhës së promovimit.

 1. Çmimi. Gjithmonë do të ketë një fitues të çmimeve të parë, të dytë dh të tretë. Fituesi i çmimit të madh do të marrë 10,000 dollarë amerikanë. Fituesit do të marrë njohje dhe promovim në një mënyrë të spikatur në faqen e internetit MONARKU. Kjo kryet edhe me deshirën e fituesve por edhe kanë të drejtë të refuzojnë daljen e trye në faqen tonë. Mënyra e njohjes dhe promovimit do të jetë në të drejtën e Administratorit. Asnjë zëvendësim, caktim ose transferim i çmimit nuk lejohet, përveç nga Administratori, i cili ka të drejtë të zëvendësojë një çmim me një vlerë tjetër të krahasueshme ose më të madhe. Nëse Administratori rezervon të drejtën që të mos japë çmimin dhe nëse vepron kështu shkel ligje ose rregullore në fuqi. Çmimi do t’i jepet vetëm personit që ka paraqitur formularin e hyrjes në emër të secilës Dorëzim fitues. Të gjitha taksat kombëtare, federale, krahinore, shtetërore dhe lokale janë përgjegjësia e vetme e fituesve. Administratori rezervon të drejtën të ndalojë pagesa, të marrë informacionin e nevojshëm tatimor nga fituesit, dhe të paraqesë dokumente që lidhen me taksat ashtu siç kërkohet me ligj.

 

 1. Njoftimi për të gjykuar fituesin. Administratori rezervon të drejtën të skualifikojë Paraqitjet për çfarëdo arsye, duke përfshirë çdo Paraqitje që beson se mund të jetë e rrezikshme, shkelëse ose e paligjshme. Vendimet e administratorit janë përfundimtare në të gjitha çështjet që lidhen me promovimin.

Administratori ose personat e emëruar prej tij do të zgjedhin fituesin e promovimit në diskrecionin e tij ose të tyre.

Fituesi i mundshëm do të zgjidhet brënda një afti kohor jo më shumë se 1 muaj kanlendarik dhe Administratori ose agjenti i tij do të përpiqet të njoftojë fituesin e mundshëm me email brenda 7 ditëve nga zgjedhja dhe fituesi i mundshëm do të ketë 7 ditë kohë nga njoftimi i përpjekur për të pranuar çmimin. Asnjë informacion në lidhje me gjykimin nuk do të zbulohet.

 

 1. Kushtet e pjesëmarrjes. Me paraqitjen e një Materiali për marrë pjesë në promovim, lojëra, konkurse ose gara, Hyrësi pranon të respektojë këto Rregulla Zyrtare dhe çdo vendim që Administratori merr në lidhje me këtë promovim, të cilin Administratori do ta marrë në të drejtën e tij. Administratori rezervon të drejtën të skualifikojë dhe ndjekë penalisht në masën më të plotë të lejuar me ligj çdo pjesëmarrës ose fitues i cili, nën dyshimin e arsyeshëm të Administratorit, bllokon me vendin e Administratorit, procesin e hyrjes, shkel këto rregulla, ose vepron në mënyrë joetike ose përçarëse.
 2. Pronë intelektuale. Secili pjesëmarrës garanton se çdo material i paraqitur për të konkuruar duhet të jatë vepër origjinale e pjesëmarrësit dhe se materiali i disponuar për konkurim nuk shkelin ose thyen të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat e intimitetit, publicitetit, të drejtat morale ose pronësisë tjetër intelektuale ose të drejtat e tjera cilindo person ose entitet dhe nuk shkel ndonjë rregull apo rregullore. Nëse Dorëzimi ose informacioni ose materialet e siguruara nga pjesëmarrësi përmban ndonjë material ose element që nuk është në pronësi të tijë/sajë ose që i nënshtrohen të drejtave të palëve të treta, pjesëmarrësi është vet-përgjegjës dhe vet përdoruesi do të përballet me insitucionet ligjore dhe se administratori/MONARKU nuk kanë asnjë përgjegjësi në këtë çështje.

Secili prej pjesëmarrësve garanton që Paraqitja dhe materialet dhe informacionet e dhëna nuk përmbajnë informacione të konsideruara nga pjesëmarësi ose ndonjë palë tjetër e tretë për të qenë konfidenciale. Çdo pjesëmarrës pajtohet që Administratori ka të drejtë të verifikojë pronësinë dhe origjinalitetin e të gjitha shënimeve dhe që, me kërkesë të Administratorit, pjesëmarrësi duhet të paraqesë një kopje me shkrim të çdo lëshimi ose leje që përfituesi ka marrë nga një palë e tretë duke i dhënë hyrësit të drejtën e përdorimit të një prone të tillë ose përmbajtjen, imazhet dhe ngjashmërinë në një Dorëzim. Mosarritja e një dëshmie të tillë menjëherë me kërkesë (dhe në çdo rast brenda 72 orëve) do të rezultojë në skualifikim nga promovimi. Çdo pjesëmarrës e kupton dhe e pranon që në rast se Një Paraqitje e materialit zgjidhet si Dorëzim për të fituar dhe pronësia e të Drejtës, dhe të drejtat e origjinalitetit të Dorëzimit nuk mund të verifikohen në kënaqësinë e Administratorit ose është në ndonjë mënyrë tjetër të papranueshme, Administratori mund të zgjedhë një fitues alternative bazuar në të njëjtat kritere gjykimi pa asnjë përgjegjësi ndaj pjesëmarrësit.

 

 1. Dëmshpërblimi. Duke paraqitur një material për të hyrë në promovim, lojëra, konkurse ose gara ju pranoni të mos dëmshpërbleni, dhe të mbani jo të fajshëm Sponsorin dhe Administratorin apo secilin nga bashkëpunëtorët e tyre përkatës, të emëruarit, prindërit, filialet, punonjësit, drejtorët, oficerët, përfaqësuesit dhe agjentët nga: (a) ndonjë dhe të gjitha kërkesat, shkaqjet e veprimit dhe gjykimet (përfshirë tarifat e avokatit, kostot e gjykatës dhe tarifat e ekspertit) që rrjedhin nga ose lidhen me ndonjë shkelje nga ju të kushteve dhe kushteve të këtyre Rregullave Zyrtare, duke përfshirë çdo përfaqësim dhe garanci; (b) çdo humbje, dëm, të drejta, pretendime dhe veprime të çfarëdo lloji në lidhje me ose që vijnë nga pjesëmarrja juaj në promovim, lojëra, konkurse ose gara ose pranimi i ndonjë çmimi, duke përfshirë, pa kufizim, dëmtimin personal, vdekjen, dhe dëmtimin e pasurisë, dhe pretendimet bazuar në të drejtat e publicitetit, shpifjen ose pushtimin e intimitetit; dhe (c) përdorimi nga Administratori i materialit tuaj siç përcaktohet në këto Rregulla Zyrtare.

 

 1. Refuzimi, lirimi dhe kufiri i përgjegjësisë. Administratori dhe sponsori nuk bëjnë asnjë përfaqësim ose të japin garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me ndonjë çmim ose pjesëmarrjen tuaj në promovim, lojëra, konkurse ose gara. Duke hyrë në promovim, lojëra, konkurse ose gara ose marrje pjesë në ndonjë çmim, secili pjesëmarrës pranon të mos fajësojë dhe të mbajë përgjegjës administratorin dhe/apo sponsorin, dhe filialet e tyre, bashkëpunëtorët, furnitorët, shpërndarësit, agjensitë e reklamimit / promovimit, dhe furnizuesit/trasportuesit e çmimeve, dhe secilën nga kompanitë mëmë përkatëse dhe zyrtarë të kësaj kompanie, drejtorë, punonjës dhe agjentë (kolektivisht, “palët e liruara”) nga dhe kundër çdo pretendimi ose shkaku të veprimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmtimin personal, vdekjen, ose dëmtimin ose humbjen e pronës, që lindin nga të pjesëmarrjes në promovim, lojëra, konkurse ose gara ose marrjen ose përdorimin ose keqpërdorimin e ndonjë çmimi. Palët e liruara nuk janë përgjegjëse për: (a) çdo informacion të pasaktë ose të pavërtetuar, të shkaktuar nga hyrësit, gabime shtypjeje/printim ose nga ndonjë pajisje ose programim i lidhur me ose përdorur në promovim, lojëra, konkurse ose gara; (b) dështime teknike të çdo lloji, duke përfshirë, por jo kufizuar në keqfunksionime, ndërprerje ose shkyçje në linjat e telefonit ose pajisjen ose softuerin e rrjetit; (c) ndërhyrja njerëzore e paautorizuar në ndonjë pjesë të procesit të hyrjes ose promovimit; (d) gabim teknik ose njerëzor që mund të ndodhë në administrimin e promovimit ose përpunimit të parashtresave; ose (e) çdo dëmtim ose dëmtim i personave ose pronave që mund të shkaktohet, drejtpërdrejt ose indirekt, tërësisht ose pjesërisht, nga pjesëmarrja e hyrjes në promovim ose marrje ose përdorimi ose keqpërdorimi i ndonjë çmimi.

 

 1. Rregullat e përgjithshme. Nëse për ndonjë arsye Materiali i një hyrësi në promovim, lojëra, konkurse ose gara konfirmohet se është fshirë gabimisht, ka humbur, ose shkatërruar ose korruptuar ndryshe, mënyra e e vetëm e pjesëmarrësit është të paraqesë një material tjetër; me kusht që, nëse nuk është e mundur të lejojë një material tjetër për shkak të mosvazhdimësisë së promovimit, ose ndonjë pjesë të saj, për ndonjë arsye, Administratori, sipas gjykimit të tij, mund të zgjedhë të mbajë një vizatim të rastit nga të gjitha shënimet e pranueshme të pranuara deri në data e ndërprerjes për ndonjë ose të gjitha çmimet e ofruara këtu. Administratori rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij, të modifikojë, pezullojë ose anullojë promovim, lojëra, konkurse ose gara në çdo kohë për ndonjë arsye, duke përfshirë (pa kufizim), nëse një virus kompjuterik, bug, ose ndonjë problem tjetër teknik prish administrimin, sigurinë, ose sjellja e duhur e promovimit. Jo më shumë se numri i deklaruar i çmimeve do të jepet. Në rast se prodhimi, teknike, programimi ose ndonjë arsye tjetër shkaktojnë më shumë sesa numri i deklaruar i çmimeve të përcaktuara në këto Rregulla Zyrtare të jenë të disponueshme dhe / ose të pretenduara, Administratori rezervon të drejtën për të dhënë vetëm numrin e vlerësuar të çmimeve nga një vizatim i rastësishëm midis të gjitha kërkesave të ligjshme, të padëgjuara dhe të pranueshme për çmime.

 

 1. Intimiteti dhe përdorimi i informacionit personal. Administratori mbledh informacione personale nga ju kur të hyni në këtë promovim, lojëra, konkurse ose gara. Administratori rezervon të drejtën të përdorë çdo informacion të mbledhur në përputhje me politikën e tij të intimitetit.

 

 1. Ligji qeverisës dhe mosmarrëveshjet. Këto rregulla zyrtare dhe promovimi rregullohen nga, dhe do të interpretohen në përputhje me, ligjet e rajonit të veçantë administrativ të vendin e origjines dhe forumi dhe vendi për çdo mosmarrëveshje që rrjedhin nga ose lidhen me këto rregulla zyrtare do të jenë në vendin e origjinës. Nëse polemika ose pretendimi nuk zgjidhen përmes diskutimeve të drejtpërdrejta ose ndërmjetësimit, atëherë këto polemika do të zgjidhet sipas procedurave të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të përcaktuara në nenin 12 të LPP-së. Zgjidhja për çdo kërkesë do të kufizohet në dëmet aktuale, dhe në asnjë rast asnjëra palë nuk do të ketë të drejtë të marrë dëmet ndëshkuese, shembullore, pasuese ose incidente, përfshirë tarifat e avokatit ose kosto të tjera të lidhura me të për të ngritur një kërkesë, ose për të hequr dorë nga kjo marreveshje ose kerkoni lehtesim gjyqesor ose ndonje lehtesim tjeter te drejt.

 

 1. Lista e fituesve. Një kopje e këtyre Rregullave Zyrtare dhe një listë e fituesve mund të merren duke dërguar një kërkesë me [email protected] Kërkesat për listën e fituesve duhet të pranohen nga 6 muaj nga përfundimi i konkursit.